info@zaccountants.nl   0416 - 347 585

Klachtenregeling

Z! Accountants hecht veel waarde aan tevreden relaties. We werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Maar waar gewerkt wordt, worden ook fouten gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Ben je ontevreden over een van onze medewerkers? Over onze dienstverlening? Of over een ander aspect van onze organisatie? Laat ons dat dan zo snel mogelijk weten. Wij nemen je opmerkingen zeer serieus en als dat wenselijk is, zoeken we met jou naar een passende oplossing.

Klachten telefonisch of in een persoonlijk gesprek oplossen

Vaak kunnen klachten het beste in een goed gesprek worden opgelost. Dat kan telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Heb je een klacht? Neem dan eerst contact op voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Formele schriftelijke klachtenprocedure

Is je probleem met een gesprek niet verholpen? Of leent de klacht zich volgens jou niet voor een gesprek? Dan heb je twee mogelijkheden om een formele schriftelijke klacht in de dienen:

  1. Je kunt de klacht formeel indienen door een brief of e-mail te sturen aan de heer M.A. Zoutewelle.
  2. Je kunt er ook voor kiezen om de klacht telefonisch door te geven aan een van onze medewerkers. Vermeld dan nadrukkelijk dat je de klacht wil laten behandelen via de officiële klachtenprocedure. De medewerker vult dan tijdens het telefoongesprek het klachtenformulier in. Je ontvangt hiervan twee kopieën. Wij vragen je om één kopie ondertekend terug te sturen.

Het is niet mogelijk om een klacht anoniem in te dienen.

Verloop procedure

een week overlegt hij met jou en de andere betrokkenen om tot een goede oplossing te komen. Na afronding van je klacht ontvang je een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Klokkenluidersregeling

Naast de klachtenregeling heeft Z! Accountants, op grond van artikel 32 van de Verordening accountantsorganisaties (VAO), een klokkenluidersregeling. Hierin is geregeld dat medewerkers en personen van buiten de organisatie zonder gevaar voor hun rechtspositie onregelmatigheden kunnen melden. Maak je gebruik van de klokkenluidersregeling? Dan kun je de melding anoniem doen bij de vertrouwenspersoon van Z! Accountants.

Belangrijk om te weten

Alle aspecten van de afhandeling van je klacht leggen we schriftelijk vast. Dat zijn we verplicht volgens ons beroepsreglement. Natuurlijk gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk met alle informatie om.

Soms is het nodig om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Dien je een formele klacht in? Dan vragen wij jouw toestemming om (kopieën van) noodzakelijke stukken ter beschikking te stellen aan die instanties. Wij vragen die instanties altijd om voor geheimhouding te tekenen.

Tot slot

Als je een klacht hebt en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. Je geeft ons daarmee immers een tweede kans. Je kunt erop vertrouwen dat wij bij gegronde klachten maatregelen nemen om herhaling in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.