info@zaccountants.nl   0416 - 347 585

Klokkenluidersregeling

Naast een klachtenregeling heeft Z! Accountants, op grond van artikel 32 van de Verordening accountantsorganisaties (VAO), een klokkenluidersregeling. Hierin is geregeld dat medewerkers en personen van buiten de organisatie zonder gevaar voor hun rechtspositie onregelmatigheden kunnen melden. Maak je gebruik van de klokkenluidersregeling? Dan kun je de melding anoniem doen bij de vertrouwenspersoon van Z! Accountants.

Wanneer is de klokkenluidersregeling van toepassing?

De klokkenluidersregeling is van toepassing als je een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden hebt van een onregelmatigheid begaan door Z! Accountants en/of zijn medewerkers in verband met:

a. een (dreigend) strafbaar feit
b. (een dreiging van) het vernietigen of manipuleren van informatie over voornoemde feiten
c. (een dreiging van) bewust onjuist informeren
d. een (dreigende) schending van wet- of regelgeving
e. een (dreigende) schending van de interne regelgeving binnen Z! Accountants
f. overige situaties die volgens de melder gemeld dienen te worden aan de vertrouwenspersoon

Procedure

Melding

 1. Een medewerker of een externe derde die vindt dat sprake is van een (vermeende)
  onregelmatigheid kan een melding doen bij de vertrouwenspersoon
 2. Stuur de melding naar info@zaccountants.nl
 3. Het is ook mogelijk om de melding per brief te doen. Stuur de melding dan naar Z! Accountants t.a.v. ‘vertrouwenspersoon’, Hoofdstraat 107, 5171 DK, Kaatsheuvel. Zet op de brief en op de envelop ‘Strikt persoonlijk’
 4. Binnen één week na ontvangst van de melding stuurt de vertrouwenspersoon een ontvangstbevestiging. In deze bevestiging staat hoe de procedure verloopt en ook welke termijn gevolgd wordt bij de behandeling van de melding.
 5. Uiterlijk na vier weken stuurt de vertrouwenspersoon bericht over de maatregelen die zijn genomen en hoe de verdere afhandeling verloopt. Kan dit bericht niet binnen vier weken verstuurd worden? Dan laat de vertrouwenspersoon dat weten. Hij vertelt dan ook binnen welke termijn de afhandeling wel zal plaatsvinden.

Afhandeling

 1. De vertrouwenspersoon informeert direct de directie en de compliance officer van Z! Accountants. De vertrouwenspersoon informeert de melder hierover.
 2. Direct na ontvangst van de melding start de compliance officer van Z! Accountants een onderzoek naar de (vermeende) onregelmatigheid.
 3. De compliance officer is bevoegd extern (juridisch) advies in te winnen als hij dit nodig vindt. Zijn taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het stelsel van kwaliteitsbeheersing van Z! Accountants.
 4. De compliance officer rapporteert schriftelijk aan de directie over zijn bevindingen. Dit rapport bevat ook een advies over de maatregelen die de directie eventueel kan nemen.
 5. . Indien directie van het advies wil afwijken, wordt dit met de compliance officer besproken.
 6. Gaat de melding over de compliance officer zelf? Dan zal de directie een onderzoek naar de (vermeende) onregelmatigheid starten.

Vertrouwelijkheid en bescherming

 1. De melding gebeurt onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid. Dit geldt ook voor de correspondentie over en de behandeling van de melding.
 2. De melder kan de vertrouwenspersoon ontheffen van zijn geheimhoudingsplicht. Dat kan alleen schriftelijk.
 3. De directie van Z! Accountants garandeert dat meldingen op grond van deze klokkenluidersregeling, op geen enkele wijze van (negatieve) invloed zijn op het functioneren van medewerker binnen Z! Accountants of op de carrièremogelijkheden van medewerker.
 4. Brengt de melder de melding rechtstreeks of via derden in de publiciteit? Dan kan Z! Accountants de melder verantwoordelijk stellen voor de gevolgen.